دانلود رایگان درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ⚖️

درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی   در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان…

32
رایگان!

دانلود رایگان نمونه آزادی سند ⚖️

آزادی سند   دادخواست آزادی سند یکی از لایحه هایی است که صاحب سند و وثیقه در هر زمان می‌تواند…

39
رایگان!

دانلود رایگان نمونه اجرای حکم غیابی ⚖️

اجرای حکم غیابی   پرسش مهمی که در رابطه با دعاوی حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا حضور هر…

14
رایگان!

دانلود رایگان نمونه استرداد دعوی و دادخواست ⚖️

استرداد دعوی و دادخواست   دادخواست استرداد دعوی و دادخواست چیست؟ معنی استرداد در حقوق، یعنی پس گرفتن و ترک…

32
رایگان!

دانلود رایگان نمونه استرداد لوازم ⚖️

استرداد لوازم   دادخواست استرداد لوازم درخواست و تقاضای کتبی است که توسط یکی از شرکاء که مالک لوازم و…

9
رایگان!

دانلود رایگان نمونه استشهادیه اعسار ⚖️

استشهادیه اعسار   اعسار که جمع کلمه عسر است در لغت به معنای سختی و تنگدستی و در اصطلاح به…

25
رایگان!

دانلود رایگان نمونه اظهارنامه ⚖️

اظهارنامه   در قانون آیین دادرسی مدنی ابزار و وسیله‌ای جهت اعلام درخواست به طرف مقابل پیشبینی شده است که…

54
رایگان!

دانلود رایگان نمونه اعسار از هزینه دادرسی ⚖️

اعسار از هزینه دادرسی   پرداخت هزینه دادرسی از طرف شخصی که قصد طرح دعوا و احقاق حقوق خود از…

9
رایگان!

دانلود رایگان نمونه اعسار به تقسیط محکوم به ⚖️

اعسار به تقسیط محکوم به   مطابق با قانون شخصی که در دادگاه محکوم به پرداخت وجه نقد شده است…

30
رایگان!

دانلود رایگان نمونه اعلام حجر و قیمومت ⚖️

اعلام حجر و قیمومت   قانونگذار در قانون برای افرادی که به دلیل وجود ضعف در قوه دماغی خود قادر…

4
رایگان!

دانلود رایگان نمونه الزام به تنظیم سند ملک ⚖️

الزام به تنظیم سند ملک   مالکیت یک شخص نسبت به ملک یا هر وسیله غیر منقول دیگری، تنها از…

48
رایگان!

دانلود رایگان نمونه ایفای تعهدات ⚖️

ایفای تعهدات   به طور کلی چه شرعا و چه قانونا، زمانی که شخصی تعهدی را می‌پذیرد می‌بایست به آن…

27
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تامین دلیل اجرت عمل ⚖️

تامین دلیل اجرت عمل   دادخواست تامین دلیل اجرت عمل : به موجب ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی :«…

16
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تامین دلیل قدمت ملک ⚖️

تامین دلیل قدمت ملک     * برای دانلود تامین دلیل قدمت ملک به صورت word روی دریافت فایل کلیک…

15
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تامین دلیل نم واحد فوقانی ⚖️

تامین دلیل نم واحد فوقانی   یکی از شایع‌ترین مشکلات در ساختمان های آپارتمانی، نشت آب و خسارت های ناشی…

5
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تجدید نظر خواهی ⚖️

تجدید نظر خواهی   آیا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض است؟! این پرسشی است که بسیاری از افراد در مواجهه…

168
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تخلیه به دلیل اتمام زمان ⚖️

تخلیه به دلیل اتمام زمان   مطابق با ماده 494 قانون مدنی :« عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف…

21
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها ⚖️

تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها   به طور کلی دعوای تخلیه ملک یکی از دعاوی است که معمولا…

20
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تقسیم ماترک ⚖️

تقسیم ماترک   ترکه عبارت است از اموال و دارایی های مثبت بجا مانده از متوفی که پس از مرگ…

9
رایگان!

دانلود رایگان نمونه تنفیذ وصیت نامه ⚖️

تنفیذ وصیت نامه   وصیت کردن یکی از امور سفارش شده در دین اسلام است. به همین دلیل بیشتر افراد…

5
رایگان!

دانلود رایگان نمونه جلب ثالث ⚖️

جلب ثالث   دعوا همیشه میان دو نفر خواهان و خوانده مطرح می‌شود. اما گاها یکی از طرفین یا هر…

68
رایگان!

دانلود رایگان نمونه جلب سیار ⚖️

جلب سیار   حکم جلب در حالت کلی به دو صورت عادی و سیار صادر می‌شود. یعنی شاکی با ارائه…

297
رایگان!

دانلود رایگان نمونه حصر وراثت ⚖️

حصر وراثت   دادخواست حصر وراثت یا دادخواست انحصار وراثت دادخواستی است که از طرف تمام وراث یا یکی از…

6
رایگان!

دانلود رایگان نمونه حکم رشد ⚖️

حکم رشد   مطابق با قانون گروه های مختلفی از افراد هستند که بنابه دلایلی قدرت تصرف در اموال خود…

3
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست اجرای حکم ( اجرای اجراییه ) ⚖️

اجرای اجراییه   پس از اتمام جلسات دادگاه و صدور رای نهایی، محکوم علیه (خوانده) موظف به اجرای حکم صادره…

21
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست اجرای حکم (صدور اجراییه) ⚖️

دادخواست صدور اجراییه     * برای دانلود صدور اجراییه به صورت word روی دریافت فایل کلیک کنید و آن…

19
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست اجرای حکم ⚖️

دادخواست اجرای حکم     * برای دانلود اجرای حکم به صورت word روی دریافت فایل کلیک کنید و آن…

12
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست اعتراض ثالث ⚖️

دادخواست اعتراض ثالث   یکی از روش های اعتراض به حکم و رای صادر شده توسط دادگاه، تقدیم دادخواست اعتراض…

26
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست به دادگاه نخستین ⚖️

دادخواست به دادگاه نخستین   دادخواست به دادگاه نخستین همان لایحه و همان درخواست کتبی تنظیم شده با رعایت تمام…

63
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست تعدیل ⚖️

دادخواست تعدیل   قانونگذار برای محکومان مالی شرایطی مقرر کرده تا در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجای بدهی…

5
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست خلع ید ⚖️

دادخواست خلع ید   در بسیاری از مواقع ما شاهد این قضیه بوده ایم که ملک شخصی توسط شخص دیگر…

8
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست شکایت کیفری از چک بلامحل ⚖️

دادخواست شکایت کیفری از چک بلامحل   به طور کلی دارنده چک در تاریخ سر رسید چک آن را نزد…

9
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست عزل وکیل ⚖️

دادخواست عزل وکیل   وکالت، عقد و قراردادی است که به موجب آن شخصی برای انجام امور شخص دیگر نایب…

19
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست فروش مال مشاع ⚖️

فروش مال مشاع   بروز اختلاف میان شرکا امری کاملا طبیعی است. حال اگر دو فرد که در مالکیت یک…

26
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست مزایده ⚖️

دادخواست مزایده   پس از صدور رای نهایی و قطعی شدن آن، پرونده برای اجرای رای قطعی به اجرای احکام…

8
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست مطالبه وجه چک ⚖️

دادخواست مطالبه وجه چک   مطابق با قانون دارنده چک برگشتی به دو طریق قادر به طرح دعوا خواهد بود؛…

36
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست معرفی داور ⚖️

معرفی داور   قانونگذار در ماده های 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی به بحث داور و ارجاع امر…

14
رایگان!

دانلود رایگان نمونه دادخواست مهر و موم ترکه ⚖️

دادخواست مهر و موم ترکه   ترکه در لغت و اصطلاح حقوقی به اموال برجای مانده از متوفی گفته می‌شود.…

17
رایگان!

دانلود رایگان نمونه درخواست رفع توقیف اموال ⚖️

رفع توقیف   در پرونده های حقوقی به خصوص پرونده هایی که موضوع مالی دارند، خواهان می‌تواند برای جلوگیری از…

33
رایگان!

دانلود رایگان نمونه درخواست ضمانت ⚖️

درخواست ضمانت   ضمانت در لغت به ضامن شدن، کفیل شدن، بر عهده گرفتن چیزی و در اصطلاح به تضمین،…

19
رایگان!

دانلود رایگان نمونه رضایت نامه ⚖️

رضایت نامه   قانونگذار از همان جهت که حق شکایت و طرح دعوا را برای تمام افراد در نظر گرفته،…

49
رایگان!

دانلود رایگان نمونه شکوائیه خیانت در امانت ⚖️

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

خیانت در امانت   خیانت در امانت مطابق با قانون یک جرم کیفری است که با موضوع اموال مطرح می‌شود.…

15
رایگان!

دانلود رایگان نمونه شکوائیه مفقودی چک ⚖️

شکوائیه مفقودی چک   برگه چکی که تکمیل شده و از دسته چک جدا شده باشد، حکم پول نقد را…

46
رایگان!

دانلود رایگان نمونه ضم امین بر ولی قهری ⚖️

ضم امین بر ولی قهری   دادخواست ضم امین بر ولی قهری چیست؟! این پرسشی است که قصد داریم در…

16
رایگان!

دانلود رایگان نمونه قرار تامین خواسته ⚖️

قرار تامین خواسته   تامین در لغت یعنی ایمن داشتن چیزی، بنابراین تامین خواسته عبارت است از حفظ و نگهداری…

20
رایگان!

دانلود رایگان نمونه گواهی ولی قهری ⚖️

گواهی ولی قهری   ولایت در لغت به معنای دوستی و یاوری و در اصطلاح به معنای اختیاراتی که به…

19
رایگان!

دانلود رایگان نمونه مطالبه اجور و معوقات ⚖️

مطالبه اجور و معوقات   قرارداد اجاره یکی از قراردادهای متداول در املاک است. این قرارداد نیز مانند تمام قراردادهای…

10
رایگان!

دانلود رایگان نمونه مطالبه خسارت از پیمانکار ⚖️

مطالبه خسارت از پیمانکار   تاخیر در تحویل پروژه، استفاده از مصالح بی کیفیت، اجرای غیر اصولی تمام قسمت های…

17
رایگان!

دانلود رایگان نمونه معرفی داوری از طرف دادگاه ⚖️

معرفی داوری از طرف دادگاه   در بسیاری از دعاوی، مطابق با قانون و نظر قاضی پرونده، دعوا به داور…

6
رایگان!

⭐️ عریضه ها و دادخواست های حقوقی ⭐️ 

 

لایحه (درخواست) و عریضه (دادخواست) دو مدرک قانونی هستند که کاربرد اصلیشان برطرف کردن مسائل حقوقی و رسیدن به حق است. امروزه لایحه و عریضه و شکوائیه روش های ابلاغ خواسته و تقاضا به مراجع قضایی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر فردی که قصد دارد برای مطالبه حق خود طرح دعوا نماید یا پس از طرح دعوا تقاضاهایی که به نوعی دفاع از خود به شمار می‌روند را به دادگاه اعلام کند می‌بایست حتما از فرم های مذکور استفاده نماید. به همین دلیل کارشناسان حقوقی فراملک امکان دانلود رایگان نمونه عریضه ها و دادخواست های حقوقی را برای تمام افراد فراهم کرده اند.

 

عریضه چیست؟

عریضه یا همان دادخواست، درخواست کتبی تنظیم شده در چهارچوب مشخص است که فرد توسط آن می‌تواند به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بپردازد. به طور مثال موجری که قصد دارد اجور معوق خود را از مستاجرش دریافت کند، می‌تواند با دادخواست مطالبه اجور معوق به طرح دعوا با طرفیت مستاجر بپردازد و به این ترتیب با کمک دادگاه طلب خود را دریافت کند.

بنابراین دادخواست یا عریضه همیشه دو طرف دارد؛

  1. خواهان (همان شخصی که به دادخواهی پرداخته)
  2. خوانده (طرف مقابلی که خواهان قصد طرح دعوا با او را دارد)

خوانده می‌تواند هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی باشد.

 

لایحه چیست؟

لایحه نیز از دیگر فرم ها و مدارک قانونی است. به وسیله دادخواست فرد در اصل دادخواهی می‌کند اما پس از دادخواهی برای این که پرونده به خصوص پرونده های حقوقی (در مقابل کیفری) به صورت مرحله‌ای پیشرفت کند، حتما باید درخواست یا همان لایحه تکمیل و به دادگاه تسلیم شود.

به طور مثال موجری که در عنوان قبل به آن اشاره کردیم، پس از صدور رای نهایی و محکوم علیه شناخته شدن مستاجر می‌تواند با تقدیم درخواست اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواستار توقیف محکوم به یا مالی برابر با آن از اموال محکوم علیه باشد.

 

دانلود رایگان نمونه عریضه ها و دادخواست های حقوقی در وب سایت فراملک

با توجه به این که عریضه ها، لایحه ها و شکوائیه هایی که به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر تقدیم می‌شوند باید حتما در چهارچوب قانون تنظیم شده باشند، افراد فاقد دانش حقوقی مسلما قادر به تنظیم آن ها نخواهند بود.

از طرفی خرید این فرم ها نیز متضمن هزینه است. اما کارشناسان حقوقی مجموعه فراملک اقدام به تنظیم لیست کاملی از عریضه ها و لایحه ها کرده و آن ها را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار داده اند.